• A-cort

    A-cort
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Ab Glucosamin

    Ab Glucosamin
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Ab-oriostin

    Ab-oriostin
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Abfuco

    Abfuco
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Aceclofenac 100 Mg

    Aceclofenac 100 Mg
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acemetacin Stada® 60 Mg

    Acemetacin Stada® 60 Mg
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acenac 100mg

    Acenac 100mg
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acetadrink

    Acetadrink
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acetaminophen( Dextropropoxyphene)

    Acetaminophen( Dextropropoxyphene)
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acetaminophen, Ibuprofen

    Acetaminophen, Ibuprofen
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acid Alendronic

    Acid Alendronic
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acid Ibandronic

    Acid Ibandronic
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Acitonal

    Acitonal
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Actemra

    Actemra
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Afloxan 150mg,300mg

    Afloxan 150mg,300mg
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Ajubiramin

    Ajubiramin
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Albonzol

    Albonzol
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Alcolec® F-100 (phosphatidylcholine24%) 50mg

    Alcolec® F-100 (phosphatidylcholine24%) 50mg
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Aldoric

    Aldoric
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký:
  • Aldoric Fort

    Aldoric Fort
    Dạng bào chế:
    Nhà sản xuất:
    Nhà đăng ký:
    Nhà phân phối:
    Số Ðăng ký: